Phòng chống dịch Covid-19

Khai báo y tế tự giác, trách nhiệm vì bản thân, gia đình và xã hội

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Khai báo ý tế dành cho đối tượng viên chức, người lao động. Sử dụng Email @UEL.EDU.VN

Thực hiện

SINH VIÊN

Khai báo ý tế dành cho đối tượng người học là Sinh viên. Sử dụng Email @ST.UEL.EDU.VN

Thực hiện

SAU ĐẠI HỌC

Khai báo ý tế dành cho đối tượng Sau Đại học. Sử dụng Email @SDH.UEL.EDU.VN

Thực hiện

KHÁCH UEL

Khai báo ý tế dành cho quý khách khi đến liên hệ công tác tại UEL. Không cần đăng nhập

Thực hiện